Okinawa, Japan

Tokyo


Disneyland/Sea


Osaka


Universal Studios


Kyoto


Nara


Fuji


Hokkaido